Vannomrade Oyeren

Om vannområdet

Vannområde Øyeren (se kart) ble opprettet januar 2012, og er et interkommunalt prosjektorgan som arbeider for å forbedre vannmiljøet etter Vannforskriftens føringer. Grovt avgrenset omfatter vannområdet de nærmeste nedbørsfeltene til vassdragene rundt Øyeren og Glomma i Akershus og Østfold, samt Glomma opp til Maarud i Hedmark.

Vannområde Øyeren strekker seg over 1285 km2 og krysser 13 kommunegrenser (se tabellen under) fordelt på fylkene Akershus, Østfold og Hedmark. Kommunene Enebakk, Fet, Nes, Sørum, Trøgstad og Ullensaker utgjør de største arealandelene. Alle kommunene bidrar til arbeidet for å gjøre et felles løft for vannmiljøet. Hovedutfordringene i vannområdets vassdrag er tilførsler av næringssalter, tilslamming og gjengroing. Vannområdet er mangfoldig, med alt fra små bekker i ravinelandskap under marin grense til skogssjøer med kalkfattig fjellgrunn. Glomma og Øyeren er de største resipientene i vannområdet.

Området har et yrende dyreliv, blant annet fiskearter som kun finnes i denne delen av Norge. I blant annet nordre Øyeren naturreservat er det registrert så mange som 114 truede og sjeldne arter av insekter, fugl, vannplanter og muslinger. Nordre Øyeren naturreservat er også er internasjonalt vernet (RAMSAR-område) og er en meget viktig rasteplass for en rekke fuglearter. Vannområdet omfatter 7 store drikkevannskilder som forsyner ca 250.000 personer.

Forvaltning av vassdragene

Vassdragene innen vannområdet er delt inn 55 «vannforekomster», som skal fungere som lokale forvaltningsenheter. Vannområde Øyeren er i en såkalt planfase 2, som følger et tidsløp der alle vannforekomstene skal oppnå minst god miljøtilstand innen året 2021. For å kunne vurdere miljøtilstanden skal vannforekomstenes tilstand overvåkes. Tidligere og pågående overvåkning gir verdifull informasjon om tilstanden i vassdragene. Av de 55 vannforekomstene utgjør 36 elver eller bekkefelter, 12 innsjøer og 7 grunnvannsforekomster. Inndelingen av disse er foretatt etter blant annet vassdragenes lokale nedbørsfelter.

Per tid er to vassdrag i vannområde Øyeren utpekt som kandidater til såkalt («Sterkt modifiserte vannforekomster»), Glomma (002-2812-R) og Børterelva (002-2586-R). At en vannforekomst er «sterkt modifisert» vil si at de er vesentlig endret av mennesker, eksempelvis forbygninger, vassdragsregulering, kanalisering eller havneområder. Miljømålene for disse vil bli definert etter andre kriterier enn de resterende vassdragene.

 

Tilstanden i vannområde Øyeren

Vassdrag som har dårligere enn «god miljøtilstand» (økologisk tilstand) karakteriseres som «i risiko» for å ikke oppnå miljømålet innen fristen (2021). I disse vassdragene vil bli vurdert om det skal iverksettes miljøforbedrende tiltak. Vassdrag i kategorien « ingen risiko» har dermed minst god miljøtilstand. I disse trengs det derfor ikke å iverksettes tiltak. Det skal likevel vurderes om det er behov for tiltak for at tilstanden ikke skal forringes.

Oppdatert vurdering av miljøtilstand for vannforekomstene i vannområdet finnes på www.vann-nett.no eller i NIVA rapport 6764-2014.

 

Søk