Vannomrade Oyeren

Overvåkning

Det skal jamfør Vannforskriften «foreligge tilstrekkelige regionale overvåkningsprogrammer». Fristen for disse er utsatt til 31. desember 2013.

Det har pågått vassdragsovervåkning i et betydelig antall vassdrag i vannområde Øyeren. Noen vassdrag (eksempelvis Øyeren, Glomma og Rømua) er grundig overvåket. For noen vassdrag går tidsseriene tilbake 1960-tallet. Deler av overvåkningen har vært i statlig regi, mens kommunene har stått for en betydelig andel.

Vannområde Øyeren har laget en oversikt over tidligere vassdragsovervåkning innen området. Faktaark for hver vannforekomst kan finnes her. Du kan også finne data om vassdragsovervåkning i kartdatabasen Vannmiljø.

Den tidligere overvåkningen av vassdragene i vannområde Øyeren kan kategoriseres følgende:

  • Resipientovervåkning (utført av blant annet kommuner i forbindelse utslipp fra kommunalt ledningsnett og renseanlegg)
  • Forsuringsovervåkning (utført av Fylkesmenn for å følge opp kalkingsprosjekter)
  • Overvåkning av grunnforurensing (Utført av Klima- og forurensingsdirektoratet – tidligere Statens Forurensningstilsyn)
  • Vassdragsovervåkning i forbindelse med reguleringer (utført av utbygger eller konsesjonshaver i forbindelse med gitte konsesjoner eller planlagte konsesjonsendringer)
  • Overvåkning av biologisk mangfold / truede og fremmede arter (utført av Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmenn)
  • Undersøkelse av mulige drikkevannskilder (Utført på vegne av kommuner)
  • Undersøkelse av miljøgifter i fisk (utført av Fylkesmenn, Mattilsynet, Klima- og forurensingsdirektoratet m. flere)
  • Overvåkning av landbruksavrenning (forskningsinstitusjoner)
  • Overvåkning av drikkevannskilder (utført av vannverkseier)
  • Nasjonal basisovervåkning av forurensningspåvirkede vassdrag (utført av Direktoratet for naturforvaltning og Klima og forurensningsdirektoratet)

Søk