Vannomrade Oyeren

Organisasjonen

Vannområde Øyeren er et interkommunalt prosjektorgan som omfatter 13 kommuner  fordelt på tre fylker. Vi arbeider  etter retningslinjer gitt av EU´s Vannrammedirektiv og den norske Vannforskriften, og har som mål  å bedre vannmiljøet i  området. Prosjektområdet er ett av 16 vannområder i Vannregion Glomma.

I tillegg til kommunene bistår Akershus fylkeskommune som prosessmyndighet og Fylkesmennene som fagmyndighet for alle prosjektets grupper. Andre sektormyndigheter som Statens vegvesen og Norges- vassdrags og energidirektorat og Bondelagenes fylkeslag er bidragsytere i arbeidet.

Øverste organ i vannområdet er Styringsgruppa som består av blant annet politiske representanter (hovedsakelig ordførere) fra hver kommune. Denne gruppa fatter prinsipielle vedtak og legger føringer for arbeidet i organisasjonen.

Den administrative prosjektgruppa sørger for fremdriften og støtter seg til de ulike faggruppene (ØkologiLandbrukVann og Avløp) når det skal gjøres faglige vurderinger. I tillegg blir ekstern kompetanse hentet inn ved behov.

 

Vannområdets organisasjonsstruktur er skissert under. For detaljert organisasjonsstruktur trykk her.

Søk