Vannomrade Oyeren

Organisasjonen

Vannområde Øyeren er et interkommunalt prosjektorgan som omfatter 13 kommuner  fordelt på tre fylker. Vi arbeider  etter retningslinjer gitt av EU´s Vannrammedirektiv og den norske Vannforskriften, og har som mål  å bedre vannmiljøet i  området. Prosjektområdet er ett av 16 vannområder i Vannregion Glomma.

I tillegg til kommunene bistår Akershus fylkeskommune som prosessmyndighet og Fylkesmennene som fagmyndighet for alle prosjektets grupper. Andre sektormyndigheter som Statens vegvesen og Norges- vassdrags og energidirektorat og Bondelagenes fylkeslag er bidragsytere i arbeidet.

Øverste organ i vannområdet er Styringsgruppa som består av blant annet politiske representanter (hovedsakelig ordførere) fra hver kommune. Denne gruppa fatter prinsipielle vedtak og legger føringer for arbeidet i organisasjonen.

Den administrative prosjektgruppa sørger for fremdriften og støtter seg til de ulike faggruppene (ØkologiLandbrukVann og Avløp) når det skal gjøres faglige vurderinger. I tillegg blir ekstern kompetanse hentet inn ved behov.

 

Vannområdets organisasjonsstruktur er skissert under. For detaljert organisasjonsstruktur trykk her.

Søk

Hva Skjer

26.03.2015

Møte faggruppe avløp

20.03.2015

Møte faggruppe landbruk

12.03.2015

Møte Styringsgruppa

26.02.2015

Møte prosjektgruppa

26.02.2015

Møte faggruppe økologi

Arkiv