Vannomrade Oyeren

Administrativ Prosjektgruppe

Den administrative prosjektgruppa sørger for fremdriften i arbeidet etter føringer fra Styringsgruppa. Gruppa utarbeider prosessdokumenter og gjennomfører delprosjekter etter vannområdets aktivitetsplan og budsjett som er vedtatt av styringsgruppa. Prosjektgruppa skal også sørge for at prosjektet forankres i sine respektive kommuner. Når faglige vurderinger skal foretas støtter prosjektgruppa seg til prosjektets tre faggrupper (Vann og Avløp, Landbruk og Økologi).

Gruppa består av representanter fra deltakerkommunenes administrasjon, Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen (Oslo og Akershus, Østfold og Hedmark). I tillegg deltar statlige sektormyndigheter, eksempelvis Statens Vegvesen og Norges vassdrags- og energidirektorat. Ekstern fagkompetanse innkalles ved behov.

Leder for administrativ gruppe er Kristian Moseby, Nes kommune.

Nestleder er Marit Haakaas, Trøgstad kommune.

 

Alle deltakere i gruppa: “Deltakerliste Administrativ gruppe“.

 

Møtereferater:

Søk