Vannomrade Oyeren

Styringsgruppa – Vannområdeutvalget

Styringsgruppa kalles også “Vannområdeutvalg” og er vannområde Øyerens øverste organ. Gruppa består av ordførere og varaordførere fra hver deltakerkommune. I tillegg deltar Akershus Fylkeskommune og Fylkesmenn (Oslo og Akershus, Østfold og Hedmark) som henholdsvis prosess- og fagansvarlige.

Styringsgruppa har ansvaret for den overordnede fremdriften og prosjektstyringen og skal sørge for at det skjer på en hensiktsmessig måte og i tråd med sentrale føringer fra Vannregionmyndigheten (Østfold Fylkeskommune). Gruppa skal sørge for nødvendige politiske avklaringer som angår aktiviteter, fremdrift og økonomi. Styringsgruppa legger føringer for arbeidet i den administrative prosjektgruppa.

Fungerende leder for styringsgruppa er, Grete Sjøli, ordfører – Nes kommune

Alle deltakere i gruppa:  “Deltakerliste Styringsgruppa“.

Møtereferater:

Søk