Vannomrade Oyeren

Lenker

I vannregion Glomma: Vannregion Glomma Hurdal - Vormavassdraget Haldenvassdraget Morsa Bunnefjorden - Årungen - Gjersjøvassdraget (PURA) Glomma-Sør Mjøsa og tilløpsvassdragene Bekkelagsbassenget Indre Oslofjord Vest Prosjektområde Ytre Oslofjord Leira - Nitelva   Organisasjoner og sektormyndigheter: Norsk Vann Norsk Vannforening Fylkesmannen Fylkeskommuner Akerhus, Hedmark, Østfold Klima og forurensingsdirektoratet (tidl. SFT) Direktoratet for naturforvaltning Norges bondelag Statens vegvesen Norges vassdrags- og energidirektorat   Nettportaler: Vannportalen Norske Utslipp Er det farlig.no Miljøkommune.no  (miljøsaksbehandlingshjelp for kommuner)   Nettbaserte databaser og kartverktøy: Vann-Nett (saksbehandler) Vann-Nett (faktaark for vassdrag) Vannmiljø NIVA Aqua Monitor DN Elvedelta Naturbase NVE Atlas NVE Atlas - Vernede vassdrag NVE Atlas - vannkraftverk NVE Lavvann NVE  Iskart - svekket is grunnet regulering Miljøstatus KLIF grunnforuresningsdatabase NGU - berggrunns kart NGU - Grunnvannsressurser - GRANADA Statkart - Norges Atlas Skog og landskap - Kilden jordsmonnkart Skog og landskap - Erosjonsrisikokart Skog og landskap, kart over områder med leirjord Skog og landskap - Gårdskart Riksantikvaren Kulturminner - Askeladden Kostra - Kommune - Stat rapportering   Nyttige sider og veiledere: Bioforsk - Kalkulator for opptak og avrenning av nitrogen Bioforsk - Fosforindeks kalkulator Bioforsk - Tiltaksveileder for landbruket Statens vegvesen - veileder om vannbeskyttelse i veiplanlegging og veibygging Bioforsk - gjødslingshåndbok Bioforsk - www.avlop.no GLB - Vannstand Øyeren og Rånåsfoss   Relevante lover og forskrifter: Vannforskriften Gjødselvareforskriften Vannressursloven Drikkevannsforskriften Lov om innlandsfisk Plan og bygningsloven Vannportalen - informasjon om EU´s  Vannrammedirektiv Vannportalen - EU´s Vannrammedirektiv, relaterte datterdirektiver

Søk

Hva Skjer

26.03.2015

Møte faggruppe avløp

20.03.2015

Møte faggruppe landbruk

12.03.2015

Møte Styringsgruppa

26.02.2015

Møte prosjektgruppa

26.02.2015

Møte faggruppe økologi

Arkiv