Vannomrade Oyeren

Tiltak

I hvilke vassdrag skal det gjennomføres tiltak?

Informasjon fra vassdragsovervåkning danner kunnskapsgrunnlaget for å kunne vurdere miljøtilstanden. Dersom miljøtilstanden i en vannforekomst er dårligere enn «God», kategoriseres den «i risiko» for ikke å oppnå miljømålet. Etter Vannforskriften skal det i slike vassdrag igangsettes miljøforbedrende tiltak (se figur under). Vassdrag i kategorien « ingen risiko» har minst god miljøtilstand, og har ikke automatisk behov for tiltak. Det skal likevel vurderes om det er behov for tiltak for at tilstanden ikke skal forringes.

Lokal tiltaksanalyse – hvor mye må reduseres hvor

For å kunne avgjøre om tiltak er nødvendig og hvilke tiltak som kan være hensiktsmessige, er det utarbeidet en tiltaksanalyse for vannområdet. I denne er det blant annet gjort vurderinger av ulike forurensningskilder, og hvor mye utslippene må reduseres for å nå miljømålene i vassdragene innen 2021. Det er også gjennomført vurderinger av tiltakenes effekt, samt kostnader ved gjennomføring av tiltakene.

 

Påvirkninger, aktuelle tiltak og forvaltningsplan

Hovedutfordringene for vannkvaliteten i vannområde Øyeren er knyttet til tilførsler av næringssalter fra avløp (kommunalt og spredt) og jordbruksarealer. Forslag til hvilke avbøtende tiltak om er nødvendig å gjennomføre er synliggjort i Vannområdets tiltaksanalyse og utkast til forvaltningsplan for Vannregion Glomma, som skal vedtas ved Kongelig resolusjon i 2015. Forvaltningsplanen vil legge føringer for tiltakene som skal gjennomføres lokalt i tiden mot 2021.  Forslag til forvaltningsplan er utarbeidet i samarbeid med de berørte sektormyndighetene, og er på høring i perioden 1. juli – 31. desember 2014.

Mer informasjon om tiltak og forvaltningsplan kan finnes i Tiltaksveilederen og på vannportalen.

Søk