Vannomrade Oyeren

Viktige områder

Som ett ledd i arbeidet etter Vannforskriften skal det lages et register over hensynskrevende områder (drikkevannskilder, naturreservater, statlig sikrede friluftsområder med flere) og vannforekomster som har truede vannlevende arter. Kriterier for hvilke områder som skal inngå finnes i Vannforskriften og vedlegg IV.

I vannområde Øyeren finnes blant annet:

  • 7 store drikkevannskilder
  • 8 Naturreservater
  • 14 statlig sikrede friluftsområder
  • 2 områder for vern av biologisk mangfold
  • 1 dyrefredningsområde
  • mange verneområder med andre vernebestmmelser

Vannområdets foreløpige register finner du ved å klikke på bildet under. Registeret er også vedlegg i vannområdets dokument «vesentlige vannforvaltningsspørsmål» som oppsummerer hovedutfordringene i vannområdet.

 

 

Søk