Vannomrade Oyeren

Ny veileder for kommunene om avdekking av feil på avløpsnettet

10.04.2018 // admin

Innenfor vannområde Øyerens nedbørsfelt har kommunene ett forholdvis nytt spillvannsnett, og i all hovedsak skal spillvann og overvann være separtert i ulike ledninger. Alle kommunene opplever imidlertid feil på avløpsnettet og stor grad av innlekking av fremmedvann på spillvannsnettet. Dette fører til tap av avløpsvann til vassdragene, samt unødvendige transport- og rensekostnader. Vannområdets faggruppe avløp ønsket å samle ulike erfaringer knyttet til arbeidet med å finne feil på avløpsnettet. På oppdrag av vannområde Øyeren har Norconsult i 2017-2018 utarbeidet en veileder for avdekking av feil på avløpsnettet. Det har gjennom prosjektet blitt innhentet erfaringer fra ulike rapporter og veiledere, samt ressurspersoner i ulike kommuner gjennom intervjuer, innspillsrunder og workshop. Veilederen ble ferdigstilt i mars 2018 og er ment som en verktøykasse for de i kommunene som arbeider med drift av avløpsnettet eller planlegging av tiltak.

Veilederen er finansiert av vannområde Øyeren med økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus og vannregionmyndigheten for Glomma (Østfold fylkeskommune). Alle involverte takkes for verdifulle bidrag! Veilederen er ikke å anse som endelig, da det vil legges opp til en revisjon og innspillsrunde i etterkant av at den er blitt tatt i bruk. Vannområde Øyeren vil legge opp til at veilederen vil presenteres i ett seminar før sommeren, eller eventuelt tidlig høsten 2018.

Vi håper veilederen vil kunne være nyttig for også andre kommuner utenfor vannområdets grenser.

Veilederen og tilhørende vedlegg kan lastes ned her: