Vannomrade Oyeren

Historisk tilbakeblikk i sedimentene i Øyeren

10.04.2018 // admin

Høsten 2016 ble det innhentet prøver fra Øyerens dypbasseng for å foreta et historisk tilbakeblikk i sedimentene. Prosjektets hovedformål var å vurdere om sedimenteringen av partikler, primærproduksjonen og forurensningssituasjonen i Øyeren hadde endret seg med årenes løp. Det ble ikke funnet betydelige endringer i sedimentering i perioden 1960 til 2016, men undersøkelsen viste en episode på slutten av 1960, tidlig 1970 tallet. Denne episoden ser ut å ha ført til en betydelig høyere sedimentering enn vanlig. Man antar skyldes en utglidning av av toppsedimentene i Øyerens dypbasseng. I samme periode som utglidningen ble det i sedimentene registrert en vesenlig høyere algeproduksjon enn i de andre årne.  Blant de undersøkte tungmetallene viser tallgrunnlaget at nivåene for de fleste har blitt redusert i perioden 1960 til 2016. Samme trend ser man også for svovel, som samstemmer bra med at deposisjonen av sur nedbør har blitt redusert. Det ble ikke funnet vesentlig endringer i nivåene for næringsstoffene nitrogen og fosfor.

Arbeidet er gjennomført av en masterstudent ved NMBU under veiledning fra professor Thomas Rohrlack og profosser Gunhild Riise. Undersøkelsen er delfinansiert med støtte fra vannområde Øyeren, Akershus fylkeskommune og Miljødirektoratet.

Endelig rapport for prosjektet i form av masteroppgave og sammendrag kan lastes ned her: