Vannomrade Oyeren

Miljøtilstanden i vassdragene skal undersøkes i 2012

13.09.2012 // admin

Romerike Blad 18. august 2012

Innen utgangen av 2012 skal miljøtilstanden vurderes for alle vannforekomstene i hele Norge, deriblant i vannområde Øyeren. Dette er et ledd av den såkalte klassifiseringen. Miljøtilstand er delt inn i 5 ulike klasser, fra Svært god til svært dårlig.

NIVA (Norsk Institutt for Vannforskning) er engasjert for å gjennomføre undersøkelsene. Det vil legges vekt på å få undersøkt den biologiske tilstanden i tillegg til næringsstoffmengdene i vassdragene. For vassdragene som blir vurdert til å ha dårligere enn “god tilstand” skal det i 2013 gjennomføres en tiltaksanalyse som vil belyse behov for igangsetting av miljøforbedrende tiltak.

Arbeidet i vannområde Øyeren ble omtalt i Romerike Blad 18. august 2012. Artikkelen er skrevet av Rune Fjellvang og finnes her.