Vannomrade Oyeren

Mer kunnskap om vassdragene i ny rapport

15.06.2017 // admin

På oppdrag av vannområde Øyeren har Norconsult nylig ferdigstilt rapport for overvåkning for årene 2015-2016. Rapporten er fyldig og redegjør systematisk resultatene, herunder økologisk tilstand, for hver av de 36 lokalitetene som er blitt overvåket. Nytt i årets rapport er at det er lagt ned en betydelig innsats i å se overvåkningsresultatene opp i mot påvirkningsbildet for hver stasjon. Det er i rapporten også innlemmet noen overordnede vurderinger av avløpspåvirkning og erosjon/jordbrukspåvirkning (se spesielt tabell 4-4 i rapporten og info om hver overvåket lokalitet), samt eksempel på vurdering av tiltaksgjennomføringsgrad for to utvalgte vassdrag. Norconsult kommer også med noen viktige anbefalinger for vårt videre arbeid, blant annet i forbindelse med overvåkning og kunnskapsinnhenting.

Nytt av året er det også laget en «kortversjon» av overvåkningsrapporten, oppsummert i ett faktaark. I dette er utvalgte hovedtrekk fra rapporten oppsummert på 4 stk A4 sider.

Rapporten med tilhørende vedlegg, samt fakttarket kan lastes ned ved å klikke på lenkene under: