Vannomrade Oyeren

Nytt overvåkningsprogram for vassdragene igangsatt

17.08.2015 // admin

Vannområde Øyeren innhentet i juni og juli 2015 anbud på overvåkning av vassdragene. Det skal gjennomføres ulike undersøkelser ved 36 lokaliteter i ulike vassdrag i kommunene Enebakk, Fet, Nes, Rælingen, Sørum, Trøgstad og Ullensaker.

Anbudskonkurransene ble vunnet av NorConsult, som skal gjennomføre vannkjemisk prøvetaking og samlet rapportering, mens COWI skal gjennomføre undersøkelsene av begroingsalger og bunndyr. NorConsult startet første runde med vannkjemisk prøvetaking 17.august. Prøvetakingsopplegget vil omfatte prøver av totalt 12 parametere, hvorav åtte av disse vil prøvetas månedlig. COWI vil gjennomføre de biologiske undersøkelsene i løpet av september.

Overvåkningsopplegget er tilrettelagt etter anbefalingene for vannkjemiske parametere gitt i NIVA rapport 6792-2015. Det nye overvåkningsprogrammet sikrer at prøvetakingen er organisert likt for vannområde Øyerens overvåkningslokaliteter, uavhengig av kommunegrenser. Overvåkningen vil frembringe bedre kunnskap om miljøtilstanden i vassdragene, samt informasjon om hva som påvirker vannkvaliteten. Nytt ved programmet er også at tarmbakterier (E.Coli) måles ved alle stasjoner, noe som vil gi en indikasjon på om resipientene er påvirket av avløpsvann eller husdyrgjødsel.

Mer informasjon om prøvetakingsplan, parametere og hvilke lokaliteter som inngår i programmet.

_MG_3919