Vannomrade Oyeren

Vannområde Øyeren tilbyr gratis miljørådgivning til gårdbrukere i Sørum og Trøgstad

08.07.2015 // admin

2015_Befaring

Vannområde Øyeren har i 2015 startet opp to prosjekter der det tilbys gratis miljørådgivning til gårdbrukere med arealer i Rømuavassdraget i Sørum (Akershus) og Smalelva i Trøgstad (Østfold). Prosjektenes formål er å øke gårdbrukernes bevissthet rundt gjennomføring av miljøtiltak, som kan redusere avrenningen fra dyrket mark. Rådgivningen vil foregå ved at gårdbruker og miljørådgiver gjennomgår foretakets arealer og diskuterer vekster og vekstskifte, gjødslingsplan – og rutiner, jordarbeidingsrutiner og om det kan være aktuelle miljøtiltak som kan gjennomføres. Etter besøket vil det bli laget en rapport med forslag til aktuelle miljøtiltak på eiendommen. Rapporten er gårdbrukerens eie og er ikke forpliktende. Rapporten vil være et godt utgangspunkt for å lage søknad om Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), endre jordarbeidingsrutiner og å søke tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP), eller tilskudd til drenering.

I Sørum kommune tilbys miljørådgivningen til gårdbrukerne med arealer som drenerer mot Rømuavassdraget. Spesielt fokus er rettet mot områdene Bæreg-Merli og øvrige deler av Rømua (se kart nedenfor). I Trøgstad kommune blir rådgivningen hovedsakelig tilbudt til gårdbrukere med arealer som drenerer til Smalelva. Rådgivningen tilbys enten i grupper (4-5 gårdbrukere) eller individuelt for hvert enkelt gårdsbruk. Trøgstad kommune har i tillegg ett eget miljørådgivningsprosjekt i Hæravassdraget (vannområde Glomma-Sør).

Prosjektene er finansiert med støtte fra Fylkesmannen i Østfold og Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Gårdbrukere som ønsker mer informasjon henvises til følgende kontaktpersoner;

Miljørådgiver Trøgstad:

Wilhelm Aschjem, Tlf: 907 61 392   E-post: [email protected]

Miljørådgivere Sørum:

Jan Stabbetorp, Tlf: 908 38 418   E-post: [email protected]

Terje Fossen-Hellesjø, Tlf: 977 43 173   E-post: [email protected]

Even Kristian Mangerud, Tlf: 984 24 160   E-post: [email protected]

Bekkeinndeling Sørum_Rømua

Smalelva Trøgstad