Vannomrade Oyeren

Anbudskonkurranse rammeavtale for overvåkning av vannkjemiske parametere og rapportering

27.05.2015 // admin

Vannområde Øyeren innbyr til åpen anbudskonkurranse for rammeavtale for overvåkning av vannkjemiske parametere og utarbeidelse av årlig rapport.

I tråd med vannforskriften skal det etableres overvåkningsprogrammer. Overvåkningen skal belyse den økologiske tilstanden i vannforekomster som ikke har oppnådd miljømålene. Samtidig skal overvåkningen gi kunnskap om de iverksatte tiltakene gir en positiv respons på vannmiljøet. På oppdrag av vannområdeutvalget for Øyeren gjennomføres det derfor en åpen anbudskonkurranse for å gjennomføre overvåkning av fysisk-kjemiske og mikrobiologiske parametere, samt utarbeidelse av samlet rapport for vannkjemisk og biologisk overvåkning. Anskaffelsen utlyses som en rammeavtale på 2 år (2015 til 2016) med mulighet for opsjon på 1 + 1 år.

Vannområdeutvalget for Øyeren ønsker å inngå avtale med leverandører som har høy kompetanse og solid kapasitet innen og overvåkning i henhold til vannforskriften. Rammeavtalen omfatter følgende tjenester:

  • Prøvetaking av vannprøver i elver og bekker (35 lokaliteter), samt én innsjø
  • Levering av prøver til laboratorium
  • Analysering av prøver ved laboratorium
  • Faglig vurdering av analyseresultatene etter gjeldende veiledningsmateriell
  • Faglig vurdering av data for biologiske parametere (leveres av annen leverandør)
  • Enkle underveis-rapporteringer til oppdragsgiver
  • Utarbeidelse av årlig rapport
  • Foredrag om overvåkningsresultater
  • Import av data til vannmiljødatabasen og kommunale databaser

Tilbudsfrist er 1.07.2015 kl 12:00

Anbudsdokumentene finnes på www.doffin.no

BEBØ2 Dælibekken 3