Vannomrade Oyeren

Rapporter fra COWI og Bioforsk ferdige

09.05.2014 // admin

Monsrudvika

I forbindelse med vannområde Øyerens tiltaksanalyse har det blitt utarbeidet ett forurensningsregnskap for fosforutslipp til vannforekomstene. Det er gjennomført beregninger av hvor store utslipp ulike kilder bidrar med. Bioforsk har vært engasjert av Vannregionmyndigheten for Glomma for å beregne avrenning av fosfor fra jordbruksarealer for en rekke vannområder i regionen. For å estimere avrenningen har Bioforsk benyttet jordtapsmodellen Agricat-P. Denne modellen baserer seg på blant annet gjeldende driftsformer i jordbruket, avrenning, erosjonsrisikokart og fosformengder i jorda. Resultatene er nå summert i en egen rapport.

COWI har vært engasjert av Akershus Fylkeskommune for å beregne forurensningsbidrag fra nedbygde arealer (veier og bebyggelse) for vannområdene Leira-Nitelva, Hurdal-Vorma og Øyeren. I tillegg til å estimere tilførsler av fosfor, har COWI også estimert tilførsler av andre næringsstoffer, samt utvalgte tungmetaller og miljøgifter. Til grunn for estimatene ligger arealberegninger gjennomført med GIS verktøy og en utregningsmetode der det tas hensyn til avrenning og variasjoner mellom ulike bebyggelsestyper og veitrafikkbelastining. COWI har også foreslått viktige tiltak for å redusere forurensning fra nedbygde arealer. Resultatene foreligger også i egen rapport.