Vannomrade Oyeren

Anbudskonkurranse: Vurdering av kunnskapsgrunnlag for leirpåvirkede elver”

30.04.2014 // admin

Vannområde Øyeren innbyr nå til anbudskonkurransen “Vurdering av kunnskapsgrunnlag for leirpåvirkede elver“.

Skånebekken i Enebakk (Foto: Kristian Moseby)

Skånebekken i Enebakk (Foto: Kristian Moseby)

Miljøtilstanden i alle vannforekomster skal vurderes jamfør Vannforskriftens vedlegg V. I vannområdet er imidlertid en stor andel av vannforekomstene (25 av 55) påvirket av leire. Dette byr på utfordringer når økologisk tilstand skal vurderes. Metodikken for å vurdere miljømål for fosfor i leirpåvirkede elver har klare begrensninger da man ikke kan benytte denne til vassdrag som har mer enn 40 % marine avsetninger i nedbørsfeltet. I tillegg er det i enkelte vassdrag mangel på egnede steder for å prøveta biologiske parametere.

Vannområde Øyeren ønsker derfor å gjennomføre ett prosjekt der man grundig gjennomgår vannområdets eksisterende datagrunnlag for å vurdere dettee nærmere. Prosjektets formål er å gi gode innspill til vannforskriftsmyndighetenes videre arbeid med leirpåvirkede vannforekomster, inkludert hvilke parametere som best kan gi svar på miljøtilstanden i leirpåvirkede vannforekomster.

Konkurannsegrunnlag finnes på www.doffin.no

Tilbudsfristen er 20.mai kl 12 (leveres Øvre Romerrike innkjøpssamarbeid)