Vannomrade Oyeren

Ny vurdering av miljøtilstanden

05.12.2013 // admin

På oppdrag fra vannområde Øyeren har Norsk institutt for vannforskning i 2012 og 2013 gjennomført vannmiljøundersøkelser i 20 vannforekomster.

Undersøkt har omfattet tradisjonelle vannkjemiske parametere, samt begroingsalger og bunndyr. Det er også gjennomført undersøkelser av vannplanter i Rømua, og fytoplankton i Heiavann.

Status viser at de fleste vassdragene er påvirket av menneskelig aktivitet. Mange av vassdragene er imidlertid påvirket av leire, som kompliserer tolkningen av resultatene noe. Det er derfor behov for å øke kunnskapsgrunnlaget om leirpåvirkningsgrad i forhold til vurdering av miljøtilstand, og hvilke næringsstoffmengder som naturlig kan tilføres fra leirjord.

Resultatene fra undersøkelsene er oppsummert i NIVA rapport 6566-2013 som ble publisert i oktober.

 

NIVA rapp_prnt scr