Vannomrade Oyeren

Lover økt tapping av Øyeren ved flomsituasjoner

26.07.2013 // admin

I slutten av juni  møttes  ulike berørte instanser og statssekretær Ane Kismul i Olje- og energidepartementet for å snakke nærmere om flomproblematikken i Nordre Øyeren. Den lenge omdiskuterte problematikken ser nå ut til å få en positivt utfall.

Under vårflommen i Øyeren mai 2013 stod brygga ved Sandstangen i Trøgstad delvis under vann. Foto: Kristian Moseby

 

Statssekretæren meddelte at det skal innføres en prøveordning i 3-5 år der man prøver ulike tappestrategier for å redusere flomskader og andre problemer med høy vannstand. Dette er noe blant annet Øyeren Grunneierlag, Fetsund lenser og “Øyeren kommuner” har kjempet for i årevis.

Vannområde Øyeren anser dette som positivt i forbindelse med å redusere flomskader, dessuten erosjonsproblematikk og medfølgende tap av dyrket mark og tilførsler av partikler og næringssalter til Glommavassdraget. Tiltaket vil også være positivt for beitelagene som utnytter øyene i Øyeren deltaet.

 

Les mer i artikkel Romerike Blad 21.06.2013