Vannomrade Oyeren

Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Kartlegging av Vasspest gjennomført i 2012

16.07.2013 // admin

Den svartelistede vannplanten Vasspest (Elodea canadensis) er hittil registert i 26 innsjøer, dammer og elver i Oslo og Akershus. Planten har meget stor spredningsevne, og kan danne massebestander.

SS_Kartlegging av vasspest

norsk svarteliste 2012 er Vasspest vurdert å ha “svært høy økologisk risiko”. Vasspest har flere steder ført til endringer i vannkvalitet og utbredelse av vannlevende arter. Ved massebestander kan vasspest også skape problemer for fritidsaktiviteter i vann. Det er av disse grunner derfor viktig å hindre videre spredning av arten.

I regi av Fylkesmannen i Oslo og Akershus ble det i 2012 gjennomført en kartlegging av Vasspest. Denne omfattet 26 lokaliteter i Oslo og Akershus. Tidligere observasjoner av Vasspest er registrert i Artsdatabankens register. Har du observert vasspest kan du bidra til kartleggingen ved å registrere dine funn i artsobservasjonsdatabasen.

Resultatene fra kartleggingen i 2012 foreligger i en egen rapport på Fylkesmannens egne nettsider. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har også laget en “handlingsplan mot fremmede og skadelige arter“.