Vannomrade Oyeren

Vassdragsundersøkelser 2012: Mange vassdrag dårligere enn miljømålene

24.05.2013 // admin

Screenshot_1Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) var i 2012 engasjert av vannområde Øyeren for å gjennomføre en foreløpig tilstandsklassifisering av tilsammen 20 vannforekomster. Resultatene fra undersøkelsene er sammenstilt i ett notat, med en foreløpig klassifisering av økologisk tilstand. Resultatene fra undersøkelsene antyder at tilstanden er under miljømålene i 15 av 20 undersøkte vassdrag. Det ser også ut til at en stor andel av vassdragene er betydelig leirpåvirket. Videre undersøkelser som gjennomføres i 2013 vil styrke kunnskapsgrunnlaget og gi informasjon om hvilke vassdrag som vil karakteriseres som “leirpåvirket”. Disse vassdragene vil få spesielle miljømål (for blant annet fosfor) fordi leirpartikler har stor evne til å binde fosfor til seg. Vannområde Øyeren skal innen 2013 utarbeide en tiltaksanalyse som skal vurdere bidrag fra ulike forurensningskilder og behov for avbøtende miljøtiltak.

Notatet kan lastes ned her.

For spørsmål, ta kontakt med [email protected]