Vannomrade Oyeren

Vassdragsundersøkelsene 2013 og tiltaksanalysearbeidet i gang

24.05.2013 // admin
Div Bilder 473

Foto: Kristian Moseby

Vurderingen av vassdragenes miljøtilstand er en kontinuerlig prosess. I første rekke  vil overvåkningen gi nødvendig informasjon om dagens miljøtilstand og synliggjøre behov for forbedrende miljøtiltak. Innen høsten 2013 skal det utarbeides regionale overvåkningsprogrammer. Disse skal være igangsatt januar 2014. Intensjonen  med overvåkningsprogrammene  er videre å gi informasjon om miljøtilstanden før, under og etter tiltak er iverksatt. Overvåkningen er derfor essensiell for å kunne vurdere om pågående tiltak har gitt en tilfredsstillende effekt og om miljømålene oppnås. Vannområde Øyeren skal iløpet av 2013  utarbeide en tiltaksanalyse og forslag til tiltaksprogram som skal på høring (6 måneder) fra og med 1.juli 2014. Tiltaksanalysen vil belyse forurensningstilførslene fra ulike kilder, samt vurdere hvilke tiltak som er nødvendige for å oppnå miljømålene.

Vassdragsovervåkningen for 2013 startet 6. mai, og vil pågå til september. Undersøkelsene utføres av Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA). Det skal gjennomføres vannkjemiske undersøkelser i 17 ulike vassdrag, samt biologiske undersøkelser (begroingsalger) i 14 vassdrag. Rapport vil foreligge innen 15. oktober 2013.

For spørsmål,  ta kontakt med: [email protected]