Vannomrade Oyeren

Beiteområdene i Nordre Øyeren under vann

21.09.2012 // admin

Foto: Trøgstad kommune

Beitelagene i Nordre Øyeren fortviler over høy vannstand de to siste somrene. Vegetasjonen har flere steder stått under vann slik at beitet får dårligere kvalitet. I tillegg vanskeliggjør den høye vannstanden bruk av beiteholmene. Samtidig etterlyser beitelagene ett manøvreringsreglement for Øyeren som muliggjør beitingen slik den tidligere var.

Det påpekes også at vannstandsmålingen i sørlige delen av Øyeren ikke er relevant for vannstanden i Nordre Øyeren, som kan være en meter høyere.

For detaljer: se avisartikkel i Romerike Blad 11. august 2012 som omtaler temaet: Beitet i Øyeren under vann

Justert reglement under behandling hos OED

Konsesjonen for regulering av Øyeren utløp i 1994. Siden da er Øyeren regulert etter et midlertidig prøveregime som ble resultatet av 5 års miljøfaglige undersøkelser i Øyeren. Disse undersøkelsene omfattet hydrologi, erosjon og sedimenttransport, vannkvalitet, botanikk, fisk, bunndyr og fugl. Etter omfattende høringsrunder oversendte Norges Vassdrags- og energidirektorat sin innstilling til justert manøvreringsreglement for Øyeren til Olje- og energidirektoratet juni 2010, som skal ha det endelige ordet før reglementet blir vedtatt. Revisjonen gjelder kun Øyerens normalreglement, ikke reglementet under flomsituasjoner. Etter at NVE’s innstilling ble sendt til OED har derfor flere instanser (deriblant Fylkesmannen og Vannområde Øyeren) uttalt at det også må vurderes å revidere flomreglementet, for blant annet å kunne redusere beitedyrproblematikken ved høy vannstand.