Vannomrade Oyeren

Utkast til regional forvaltningsplan og tiltaksprogram på høring

09.07.2014 // admin

Forslag til Forvaltningsplan og tiltaksprogram for vannregion Glomma er nå på høring og til offentlig ettersyn i perioden 1.juli – 31.desember 2014. Til grunn for forvaltningsplanen ligger tiltaksanalysene for vannområdene i Vannregion Glomma, deriblant vannområde Øyeren. Høringsuttalelsene skal sendes til Østfold fylkeskommune, postboks 220, 1702 Sarpsborg, eller på e-post til [email protected] Vannområde Øyerens tiltaksanalyse sammenstiller informasjon om miljøtilstanden, hva som påvirker vassdragene i vannområdet, samt behov for tiltak. Hovedutfordringene i vannområdet er knyttet til overgjødsling og forurensning, men det er også utfordringer knyttet til fysiske inngrep, sur nedbør med mer. Forurensningen kommer i stor grad fra jordbruket, private og kommunalt avløpsvann og nedbygde flater. En del av næringssaltene (eksempelvis fosfor) tilføres imidlertid også naturlig fra marin leirholdig jord, og det derfor knyttet usikkerhet til miljømålsetningene for en rekke vassdrag. Miljøtilstanden er utilfredsstillende i mange av vannforekomstene. Analysene viser at det er behov for tiltak i omtrent en tredjedel av vannområdets 53 vannforekomster. Nødvendige avbøtende tiltak vil medføre omfattende kostnader, utover dagens tiltaksinnsats og økonomiske rammer. Den mest vesentlige utfordringen for å oppnå miljømålene innen fristen 2021, er å sørge for at tiltaksinnsatsen oppskaleres, samt å målrette tiltakene tilstrekkelig. Spørsmål eller innspill til vannområde Øyerens tiltaksanalyse kan rettes til [email protected], tlf: 99 15 85 30 Vannområde har også laget en exceltabell som oppsummerer foreslåtte tiltak. Disse er oppsummert i vannområdets tiltaksanalyse. Forvaltningsplan Glomma