Vannomrade Oyeren

Lenker

I vannregion Glomma:

Vannregion Glomma

Hurdal – Vormavassdraget

Haldenvassdraget

Morsa

Bunnefjorden – Årungen – Gjersjøvassdraget (PURA)

Glomma-Sør

Mjøsa og tilløpsvassdragene

Bekkelagsbassenget

Indre Oslofjord Vest

Prosjektområde Ytre Oslofjord

Leira – Nitelva

 

Organisasjoner og sektormyndigheter:

Norsk Vann

Norsk Vannforening

Fylkesmannen

Fylkeskommuner Akerhus, Hedmark, Østfold

Klima og forurensingsdirektoratet (tidl. SFT)

Direktoratet for naturforvaltning

Norges bondelag

Statens vegvesen

Norges vassdrags- og energidirektorat

 

Nettportaler:

Vannportalen

Norske Utslipp

Er det farlig.no

Miljøkommune.no  (miljøsaksbehandlingshjelp for kommuner)

 

Nettbaserte databaser og kartverktøy:

Vann-Nett (saksbehandler)

Vann-Nett (faktaark for vassdrag)

Vannmiljø

NIVA Aqua Monitor

DN Elvedelta

Naturbase

NVE Atlas

NVE Atlas – Vernede vassdrag

NVE Atlas – vannkraftverk

NVE Lavvann

NVE  Iskart – svekket is grunnet regulering

Miljøstatus

KLIF grunnforuresningsdatabase

NGU – berggrunns kart

NGU – Grunnvannsressurser – GRANADA

Statkart – Norges Atlas

Skog og landskap – Kilden jordsmonnkart

Skog og landskap – Erosjonsrisikokart

Skog og landskap, kart over områder med leirjord

Skog og landskap – Gårdskart

Riksantikvaren Kulturminner – Askeladden

Kostra – Kommune – Stat rapportering

 

Nyttige sider og veiledere:

Bioforsk – Kalkulator for opptak og avrenning av nitrogen

Bioforsk – Fosforindeks kalkulator

Bioforsk – Tiltaksveileder for landbruket

Statens vegvesen – veileder om vannbeskyttelse i veiplanlegging og veibygging

Bioforsk – gjødslingshåndbok

Bioforsk – www.avlop.no

GLB – Vannstand Øyeren og Rånåsfoss

 

Relevante lover og forskrifter:

Vannforskriften

Gjødselvareforskriften

Vannressursloven

Drikkevannsforskriften

Lov om innlandsfisk

Plan og bygningsloven

Vannportalen – informasjon om EU´s  Vannrammedirektiv

Vannportalen – EU´s Vannrammedirektiv, relaterte datterdirektiver

Søk