Vannomrade Oyeren

Anbudskonkurranse overvåkning av bunndyr og begroingsalger 2015

21.05.2015 // admin

Vannområde Øyeren innbyr til åpen anbudskonkurranse for overvåkning av bunndyr og begroingsalger 2015.

I tråd med vannforskriften skal det etableres overvåkningsprogrammer. Overvåkningen skal belyse den økologiske tilstanden i vannforekomster som ikke har oppnådd miljømålene. Samtidig skal overvåkningen gi kunnskap om de iverksatte tiltakene gir en positiv respons på vannmiljøet. På oppdrag av vannområdeutvalget for Øyeren gjennomføres det derfor en åpen anbudskonkurranse for å gjennomføre overvåkning av bunndyr og begroingsalger for året 2015.

Vannområdeutvalget ønsker å inngå avtale med leverandør som kan levere følgende tjenester:

  • Prøvetaking av biologiske parametere i elver og bekker (begroingsalger: 28 lokaliteter, bunndyr: 27 lokaliteter)
  • Analysering av prøver, indekssetting (PIT, ASPT)
  • Faglig vurdering av analyseresultatene etter gjeldende veiledningsmateriell
  • Utarbeidelse av forenklet notat med miljøtilstandsvurderinger
  • Forberede data for import til vannmiljødatabasen og kommunale databaser

Tilbudsfrist er 11.6.2015 kl 12:00.

Anbudsdokumentene finnes på www.doffin.no

Vassragsregulering