Vannomrade Oyeren

Ny NIVA rapport om overvåkning i VO Øyeren 2012-2014

21.01.2015 // admin

Prnt Scrn_NIVA_OV_Rapp 2014

På oppdrag av vannområde Øyeren har Norsk institutt for vannforskning (NIVA) vært engasjert for å tilstandsvurdere til sammen 24 elvevannforekomster og 3 innsjøer. Det har i perioden 2012 til 2014 blitt innhentet prøver fra 51 ulike stasjoner. Tilstandsvurderingene er i hovedsak basert på forholdene for begroingsalger og bunnlevende dyr, men også tilstedeværelse av næringsstoffer og andre vannkjemiske parametere. 

4 av de 27 utvalgte vannnforekomstene ble vurdert å ha tilfredsstillende god økologisk tilstand. Tilstandsvurderingene antydet at 9 av vannforekomstene var moderat forurenset. 14 av de undersøkte vannforekomstene var betydelig forurenset (tilstand dårlig eller svært dårlig). 17 av de 27 undersøkte vannforekomstene er dessuten påvirket av leirpartikler, som gir avvikende naturlige forhold sammenlignet med klare vassdragssystemer. Det er derfor knyttet noe usikkerhet til tilstandsvurderingen for enkelte leirpåvirkede vannforekomster. 

Resultatene fra overvåkningen har blitt oppsummert i rapportform (NIVA rapport-6764-2014).